Tin Cập Nhật về Tiền Trợ Cấp Đợt 2, v.v…

Phúc Lợi Xã Hội với Đỗ Quang Tỏa: 

1. Tiền Trợ Cấp thất nghiệp tại Virginia
2. Trợ giúp cho người thuê nhà hoặc cần trả nợ nhà (mortgage)
3. Trợ giúp thử nghiệm COVID-19 tại Quận Fairfax
4. Ghi danh đi bầu
5. Đi học (trường có mở cửa lại không, tại Quận Fairfax Lớp 1 đến 12) Phụ huynh cần làm gì?
6. Cận thận bị Scam: về vụ nhận đươc thơ ghi danh bầu khiếm diện bằng thơ hay điện thoại từ người lạ giả mạo là cảnh sát, sở thuế IRS hay cứu hỏa