Luật sư Lâm Chấn Thọ: Giải pháp nào cho Hoàng Sa và Trường Sa ?

Luật sư Lâm Chấn Thọ (Canada) và Dược Sĩ Nguyễn Quốc Nam (Paris, Pháp Quốc)