Pháp Mừng Quốc Khánh 14 Juillet

Bên Hoa Kỳ gọi là “Ngày Bastille” (Bastille Day): để kỷ niệm ngày dân thường tấn công nhà tù Bastille ở Ba Lê (Paris) và lấy súng ống để lật đỗ chánh quyền Pháp năm 1789.