Nhìn lại 1 phút sinh hoạt ngày 02 tháng 3, 2019 tại Virginia

– Lễ Tưởng Niệm Nhị Vị Trưng Nữ Vương – Bộ Phim Tài Liệu – Con Người và Lịch Sử: Sự Can Thiệp của Hoa Kỳ tại VN – http://vietwdcradio.com/