Nói Với Anh 117 Có Những Người Anh

Hà Vân và Kevin Phạm Dương Hiển thực hiện

Chúc mừng Phạm Dương Hiển đã đắc cử Chủ Tịch Cộng Đồng DC-MD-VA (2022-2024).

Và Chị Hà Vân đã nhận trọng trách Phó Chủ Tịch.

https://youtu.be/uSCc95Vw_1A
HV NVA 117