Nói Với Anh 30… (Hà Vân thực hiện)

38 – Một Mai Giã Từ Vũ Khí
37 – Labor Day
36 – Dạ Cổ Hoài Lan
36 – Vu Lan
35 – Kẻ Ở Miền Xa
34 – Đưa Em Vào Hạ
33 – July 4th – Independance Day
Ngày Độc Lập Hoa Kỳ
32 – Ngày Quân Lực 19 tháng 6
31 – Tình Cha
30 – Memorial Day