Phúc Lợi Xã Hội với Đỗ Quang Tỏa

Medicaid Expansion trong tiểu bang Virginia với Kathy Trần (Dân Biểu Tiểu Bang Virginia)
(xem thêm – chọn Language “Vietnamse”) https://www.coverva.org/expansion/

      PLXH-08-MEDICAID - C1

Bầu Cử Hoa Kỳ 2018 – Giữa Nhiệm Kỳ (Mid-Term 2018)

      PhucLoiXaHoi-07-BauCu-2018-09-07

Thành Lập và Điều Hành Một Hội Bất Vụ Lợi 1

      Non-Profit1 - A2 DQToa-Amy

Thành Lập và Điều Hành Một Hội Bất Vụ Lợi 2

      PhucLoiXaHoi-06-NonPrfofit2 - C1 PLXH Amy DQToa 0823

http://vietwdcradio.com/

Tìm Việc Làm (Finding Jobs) http://myskillsource.org/
James.Do@FairfaxCounty.gov (Hoàng Đỗ)
Văn Phòng: 703-533-5471 Cell: 571-749-7838

      PLXH 03 Jobs - D3

Mở và Phát Triển một cơ sở thương mại nhỏ với Ông Lê Hữu Em (CPA)

      PLXH Mo Phat Tieu Thuong - C1

Khai Thuế Miễn Phí (Free Income Tax Preparation) – James Hoàng Đỗ
http://nvacash.org/vita/

      NA 02-02 PhucLoi XH - D8

Tuổi Vàng (Golden Age) – Bà Chiêu
703-324-7948 – Giúp Đỡ Khẩn Cấp 703-222-0880 (trả tiền nhà, điện thoại)

      Phuc Loi Xa Hoi 03-21 - D3

http://vietwdcradio.com/