Rừng Lá Thay Chưa _ Quỳnh Lan & Nguyễn Đức Đạt

Rừng Lá Thay Chưa ?

Hoang Ngoc An & Huynh Anh _

Quỳnh Lan & Nguyễn Đức Đạt

In Live show Mien Du Dalat -10th Anniversary HAI NGOAI THI CA 2014