Thông Báo Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực VNCH 19-6 lần thứ 56 (2021)

VATV | Phóng sự: Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực19/6 thứ 56 tại Hoa Thịnh Đốn (2021)
Thông Báo Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực VNCH 19-6 lần thứ 56 tại Kỳ Đài Trung Tâm Thương Mại Eden Falls Church Virginia ngày 18/6/2021 lúc 8:00 Tối. Do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ tổ chức