VATV | Nhận Định và Phân Tích Bầu Cử Hoa Kỳ 2020

VATV | do Nguyễn Quang Duy (Úc Châu) biên soạn, Nam Anh trình bày – 23-07-2020