LNCS-114-Ngày Bầu Cử Đã Đến

Chương Trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương và Nam Anh thực hiện 02-11-2020 – Bầu cử 2020: Đương kim Tổng Thống Donald Trump+Mike Pence (Cộng Hòa) tranh với Joe Biden+Kamala Harris (Bà) (Dân Chủ) –